Privacy Sociale media

Privacybeleid

 

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u de website www.landewyck.com bezoekt. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verantwoordelijke voor de verwerking”)?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website: Landewyck Holding S.à.r.l., die verantwoordelijk is voor de registratie van gegevens op de website in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de ingevoerde persoonsgegevens. Zijn contactgegevens kunt u onder punt 3 “Verklaring gegevensbescherming” van deze website vinden.

Hoe leggen we (d.w.z. Landewyck Holding S.à.r.l.) uw gegevens vast?

We verzamelen uw gegevens:

 • Als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in ons contactformulier invult. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in ons contactformulier invult.
 • Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd tijdens uw bezoek aan onze website. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken?

Uw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om de foutloze terbeschikkingstelling van de website te garanderen;
 • Voor algemene bedrijfsadministratieve redenen;
 • Om uw gebruikerspatronen te analyseren;
 • Wij kunnen u vragen ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (bijv. leeftijdscontrole) om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw informatie?

Volgens de Europese wetgeving over persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming [1] (“AVG”), heeft elke betrokkene:

 • Het recht om te worden geïnformeerd (art. 12, 13, 14 AVG);
 • Het recht op inzage (art. 15 AVG);
 • Het recht op rectificatie (art. 16 AVG);
 • Het recht op gegevenswissing, ook wel “recht om te worden vergeten” genoemd (Art. 17 AVG);
 • Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG);
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG);
 • Het recht om bezwaar (art. 21 AVG);
 • Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering (art. 22 AVG);
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, de Luxemburgse Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (C.N.P.D).

Onder punt 3 “Verklaring gegevensbescherming” van dit document vindt u meer informatie over de rechten van de gebruiker als betrokkene.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen of ontevreden bent over de manier waarop wij uw informatie hebben gebruikt, kunt u contact met ons opnemen via of per brief op het volgende adres:

Ter attentie van het Bestuur Persoonsgegevens Landewyck Holding S.à.r.l.

31 Rue de Hollerich

L-1741 Luxemburg

Groothertogdom Luxemburg

Analysehulpmiddelen en tools van derde aanbieders

Als u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met behulp van cookies en met wat wij noemen analyseprogramma’s. In de regel worden de analyses van uw surfgedrag anoniem uitgevoerd, d.w.z. dat het surfgedrag niet naar u kan worden teruggevoerd.

U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de uitvoering ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken kunt u onze Verklaring Gegevensbescherming hieronder raadplegen.

 

2. Hosting

Externe Hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (de “host”). Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor het doel om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze onlinediensten.

De host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Afsluiten van een contract inzake verwerking in opdracht

Om de verwerking in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming te garanderen zoals bepaald in Art. 28 AVG, hebben we een contract voor de verwerking in opdracht afgesloten met onze host, ten einde het gebruik van uw persoonsgegevens te beschermen.

 

3. Verklaring Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Landewyck Holding S.à.r.l. respecteert de privacy en zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van zijn website www.landewyck.com (de “website”).

De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor Landewyck Holding S.à.r.l. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming (AVG) en deze Gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij informeren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens (in de AVG de “verantwoordelijke” genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Landewyck Holding S.à.rl, 31, rue de Hollerich, L-1741 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Aanwijzing van een gegevensbeschermingsfunctionaris zoals gemandateerd door de wet (Art. 37 AVG)

Wij hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris voor ons bedrijf aangesteld (met name Landewyck Holding S.à.r.l.).

Indien u één van de hierboven beschreven rechten wenst uit te oefenen, meer informatie wenst over een bepaald onderwerp of uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen via of per brief op het volgende adres:

Ter attentie van het Bestuur Persoonsgegevens Landewyck Holding S.à.r.l.

31 Rue de Hollerich

L-1741 Luxemburg

Groothertogdom Luxemburg

Wij zullen trachten uw verzoek zonder onnodige vertraging af te handelen en in ieder geval in overeenstemming met de vereisten van de AVG. Wij kunnen een dossier van uw communicatie bijhouden om ons te helpen bij het oplossen van eventuele problemen die u aan de orde stelt.

 

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens (Art. 7 AVG)

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken. Om dit te doen, hoeft u ons alleen een informele kennisgeving te sturen per e-mail of per post. Dit laat de rechtmatigheid van de gegevensverzameling vóór uw herroeping onverlet; dit betekent dat gegevens die zijn verwerkt voordat u uw toestemming introk, worden beschouwd als rechtmatig verzameld.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)

In het gevalt dat u gegevens op basis van de artikelen 6, paragraaf 1, lid e) (d.w.z. verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen) of lid f) (d.w.z. verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene), AVG, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gronden die voortvloeien uit uw unieke situatie, en dit geldt tevens voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Om de wettelijke basis te bepalen waarop elke verwerking van gegevens is gebaseerd, kunt u deze Gegevensbeschermingsverklaring raadplegen. Indien u een bezwaarschrift indient, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij voor de verwerking van uw gegevens dwingende beschermingswaardige redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien het doel van de verwerking het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten is.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie (Art. 77 AVG)

In geval van overtredingen van de AVG aangaande de verwerking van persoonsgegevens hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG)

U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract na te komen, aan u of een derde partij worden overhandigd in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon () in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Recht op inzage, op rectificatie en op uitwissing van gegevens (Art. 12, 13, 14, 16 en 17 AVG)

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om te allen tijde informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek “Aanwijzing van een Gegevensbeschermingsfunctionaris zoals gemandateerd door de wet“.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen (Art. 18 AVG)

U hebt het recht om beperkingen op te leggen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is opgegeven in de rubriek “Aanwijzing van een Gegevensbeschermingsfunctionaris zoals gemandateerd door de wet“. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, zullen wij meestal enige tijd nodig hebben om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken; of
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens te eisen; of
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitwissing ervan; of
 • Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21, paragraaf 1 AVG, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt onder voorbehoud van uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie worden aangehaald.

 

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de ervaring van een gebruiker efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies en slaat cookies op uw computer op. Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u omgaat met onze website en stellen ons in staat om u te onthouden. Wij gebruiken deze informatie om uw surfervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyses en statistieken over onze bezoekers, zowel op deze website als op andere media. Wij kunnen informatie over uw gebruik van onze website delen met onze partners in sociale media, reclame en analyses, die deze informatie kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld via uw gebruik van hun diensten. U stemt in met onze vereiste cookies als u onze website blijft gebruiken.

Aangezien wij uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen om sommige soorten cookies (de cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website) niet toe te staan. Het blokkeren van sommige soorten cookies kan echter een negatieve invloed hebben op uw ervaring op de website en de diensten die wij kunnen leveren beperken.

U kunt te allen tijde uw toestemming van uw cookieverklaring op onze website wijzigen of intrekken door op de volgende link te klikken:

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.landewyck.com

De verwerking van verzamelde gegevens en de opslag van cookies zijn gebaseerd op art. 6, paragraaf 1, lid f) AVG: wij als exploitant hebben een legitiem belang bij de werking van onze website, maar ook bij de analyse van de gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Voor andere dan strikt noodzakelijke cookies zijn de verwerking en opslag gebaseerd op art. 6, paragraaf 1, lid a) AVG: uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Serverlogbestanden

Wij, als exploitant van deze website en zijn pagina’s, verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzer-URL
 • De hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Het tijdstip van de serveraanvraag.
 • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 lid f) AVG: wij, als exploitant van de website, hebben een legitiem belang bij de technische foutvrije weergave en de optimalisatie van onze website. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u via ons contactformulier vragen aan ons stelt, worden de informatie in het contactformulier en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en in het geval dat we nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6, paragraaf 1, lid b) AVG: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract met ons. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op Art. 6, paragraaf 1, lid a) AVG: u geeft ons uw toestemming, en/of op Art. 6, paragraaf 1, lid f) AVG: ons legitiem belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens uit te wissen, uw toestemming voor de archivering van de gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw aanvraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, gegevens), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op het behandelen van uw aanvraag. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6, paragraaf 1, lid b) AVG: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract met ons. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op Art. 6, paragraaf 1, lid a) AVG: u geeft ons uw toestemming, en/of op Art. 6, paragraaf 1, lid f) AVG: ons legitiem belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag te herroepen of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Dit doet geen afbreuk aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen.

Registratie op deze website

U hebt de mogelijkheid uzelf op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van aanvullende websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van het desbetreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De bij de registratie door ons gevraagde gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in de omvang van ons aanbod of in geval van technische wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u tijdens de registratieprocedure hebt opgegeven.

De verwerking van de voor het registratieproces ingevoerde gegevens is gebaseerd op Art. 6, paragraaf 1, lid a) AVG: u geeft ons uw toestemming.

De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, blijven bij ons en worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Daarna worden deze gegevens gewist. Dit doet geen afbreuk aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen.

 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandbrenging, de inhoudelijke ordening, de wijziging van de rechtsverhouding of de inventarisatie van klachten van klanten (gegevensinventarisatie).

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6, paragraaf 1, lid b) AVG: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract met ons.

Wij mogen persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover dat nodig is om de gebruikers in staat te stellen hun verzoeken naar behoren afgehandeld te zien.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6, paragraaf 1, lid b) AVG: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract met ons. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op Art. 6, paragraaf 1, lid a) AVG: u geeft ons uw toestemming, en/of op Art. 6, paragraaf 1, lid f) AVG: ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

Doorgifte van gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Juridische entiteiten binnen onze Groep;
 • Derden die ons of u diensten of producten leveren (bv. aanbieder van betalingsdiensten, aanbieder van besteldiensten, professionele adviseurs, externe consultants);
 • Andere derde partijen, waar vereist of toegestaan door de wet zoals openbare autoriteiten, regelgevende instanties, overheidsdiensten, financiële organisaties, wetshandhavingsinstanties voor de preventie of opsporing van fraude, belastingautoriteiten, indien wij de openbaarmaking noodzakelijk achten ter bescherming en verdediging van de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Landewyck Holding S.à.r.l., zijn mensen, zijn merk of andere bezoekers van onze website en in de context van een herstructureringsproces.

Wij kunnen om strategische of financiële redenen besluiten ons bedrijf te verkopen, te kopen, te fuseren of te reorganiseren. In dit proces kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden of ontvangen als onderdeel van de genoemde transactie.

Verdere doorgifte van gegevens zal niet plaatsvinden of zal alleen plaatsvinden als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de overdracht ervan. Het doorgeven van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6, paragraaf 1, lid b) AVG: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract met ons. Het kan ook gebaseerd zijn op Art. 6, paragraaf 1, lid c), AVG: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn.De verwerking kan opnieuw gebaseerd zijn op Art. 6, paragraaf 1, lid a): u geeft ons uw toestemming, en/of op Art. 6, paragraaf 1, lid f) AVG: ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

 

5. HubSpot

Gebruik van HubSpot

Op onze website maken wij gebruik van de alle HubSpot software voor marketing, sales en customer service. De aanbieder is HubSpot Ireland Limited (“HubSpot”), 1 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.

Deze software wordt enkel gebruikt voor zakelijke doeleinden en dus alleen tussen ons en potentiële zakelijke partners. Indien u een individuele persoon bent, heeft dit artikel geen betrekking op u, aangezien geen van uw persoonlijke gegevens worden verzameld of verwerkt.

HubSpot wordt gebruikt op het zogenaamde gebied van inbound marketing en helpt ons onder andere door middel van statistische analyse en evaluatie van gelogd gebruikersgedrag om onze marketingstrategie beter te coördineren en te optimaliseren. Er wordt gebruik gemaakt van cookies. U kunt het opslaan van cookies te allen tijde verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen of de reeds opgeslagen cookies verwijderen. Wij wijzen u erop dat als cookies worden geblokkeerd, u mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van de diensten die op onze website worden aangeboden.

Voor meer informatie over cookies kunt u hoofdstuk 4 van het Privacybeleid raadplegen.

HubSpot is onderworpen aan TRUSTe’s Privacy Seal en het US- EU Safe Harbor-verdrag en het “US – Swiss Safe Harbor-raamverdrag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Juridisch gedeelte van HubSpot beschikbaar op https://legal.hubspot.com/website-terms-of-use (Gebruiksvoorwaarden), op https://legal.hubspot.com/privacy-policy (Privacybeleid) en op https://legal.hubspot.com/cookie-policy (Cookiebeleid).

Als u niet wilt dat de informatie over uw bezoek voor de beschreven doeleinden wordt gebruikt, kunt u ons dat te allen tijde laten weten door contact met ons op te nemen.

 

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u zich wilt abonneren op de op deze website aangeboden nieuwsbrief, hebben we van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verzending van de gevraagde informatie en delen deze gegevens niet met derden.

 

De verwerking van de in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde informatie vindt uitsluitend plaats op basis van Art. 6, paragraaf 1, lid a) AVG: u kunt de door u gegeven toestemming voor de archivering van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link “Uitschrijven” in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn opgeslagen met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Als u zich afmeldt voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. De verwerking is dan gebaseerd op Art. 6, paragraaf 1, lid f) AVG: rechtmatig belang, zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatige belang.

 

7. Plug-ins en Tools

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken op deze website “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd). De aanbieder van de service is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te bepalen of gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. informatie die in een contactformulier wordt ingevoerd) door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma worden verstrekt. Om dit te bepalen, analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoekers aan de hand van een aantal parameters. Deze analyse wordt automatisch gestart zodra de websitebezoeker de site binnenkomt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA een verscheidenheid aan gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de site doorbrengt of cursorbewegingen die door de gebruiker worden geïnitieerd). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet op geattendeerd dat er een analyse gaande is.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6, paragraaf 1, lid f) AVG: wij, als exploitant van deze website, hebben een rechtmatig belang bij het beschermen van onze webinhoud tegen misbruik door geautomatiseerde industriële spionagesystemen en tegen SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar de Google Data Privacy Verklaring en Gebruiksvoorwaarden onder de volgende links: https://policies.google.com/pr… en https://policies.google.com/te….

 

8. Aangepaste diensten

Sollicitaties

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om sollicitaties bij ons in te dienen (bijv. via e-mail, via de post, door het online sollicitatieformulier in te dienen). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens gebeurt met inachtneming van de geldende privacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Als u een sollicitatie bij ons indient, zullen wij alle aangesloten persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) verwerken, als deze nodig zijn voor het nemen van een beslissing over de vestiging of een arbeidsverhouding. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6, paragraaf 1, lid b) AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent/wordt of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract, en – mits u ons uw toestemming hebt gegeven – op Art. 6, paragraaf 1, lid a) AVG: uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien uw sollicitatie tot uw aanwerving zou leiden, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van Art. 6, paragraaf 1, lid b) AVG: ten behoeve van de implementatie van de arbeidsverhouding/overeenkomst in ons gegevensverwerkingssysteem.

Duur van gegevensopslag

Als wij u geen aanbod kunnen doen voor een baan of als u een aanbod voor een baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u hebt ingediend te bewaren op grond van Art. 6, paragraaf 1, lid f) AVG): onze rechtmatige belangen, in het bijzonder als bewijs in geval van een juridisch geschil. De bewaartermijn wordt vastgesteld volgens ons interne beleid inzake “Gegevensbewaring”. Daarna worden de gegevens gewist en worden de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. Indien u meer wenst te weten te komen over onze bewaarpolitiek, kunt u contact met ons opnemen via .

 

9. E-mail communicatie

Verstrekte informatie als bedoeld in artikel 13 AVG

Als dit uw eerste interactie met ons is, bepalen Art. 12 et 13 AVG dat wij u de volgende verplichte informatie met betrekking tot gegevensbescherming ter beschikking stellen: Als u contact met ons opneemt via e-mail, verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van deze gegevens (Art. 6, paragraaf. 1, lid f) AVG), als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens (Art. 6, paragraaf 1, lid a) AVG), indien de verwerking van de gegevens vereist is voor de ontwikkeling, totstandkoming, inhoud of wijziging van een rechtsbetrekking tussen u en ons bedrijf (Art. 6, paragraaf 1, lid b) AVG) of indien een andere wettelijke bepaling de verwerking van deze gegevens toestaat. Uw persoonsgegevens blijven in ons bezit totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen of u uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt, of als het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer bestaat (bijv. na afronding van uw verzoek) of als de vastgestelde bewaartermijn is verstreken. Dit laat dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder op belasting- en handelsrecht gebaseerde bewaartermijnen – onverlet. U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw door ons gearchiveerde gegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken, om gegevens over te dragen en om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. Bovendien kunt u eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gecorrigeerd, uitgeroeid en, onder bepaalde omstandigheden, beperkt. Ons Bestuur Persoonsgegevens is te bereiken op .

Nadere informatie is te vinden op de volgende link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

[1] VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).