Algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden voor de Website op deze webpagina zijn opgenomen (“Gebruiksvoorwaarden“), zijn van toepassing op uw gebruik van deze website, met inbegrip van alle pagina’s binnen www.landewyck.com (hierna gezamenlijk aangeduid als deze “Website“). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn volledig van toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze Website en vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Landewyck Holding S.à.r.l. (“Landewyck“, “ons“, “wij” of “onze“).

Lees deze Gebruiksvoorwaarden daarom zorgvuldig door, want door deze Website te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk alle hierin vervatte voorwaarden volledig en bent u eraan gebonden. Indien u bezwaar heeft tegen of het niet eens bent met één van deze Gebruiksvoorwaarden, dan dient u de toegang tot en het gebruik van deze Website te staken.

 

2. Wettelijke leeftijd

Het gebruik van deze Website is verboden voor minderjarigen (gedefinieerd als personen die niet ten minste 18 jaar oud zijn). U mag deze Website niet gebruiken indien u minderjarig bent.

 

3. Intellectuele Eigendomsrechten

Landewyck Holding S.à.r.l., haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van alle materialen en intellectuele eigendomsrechten die op deze Website worden gebruikt en gepubliceerd. Deze omvatten met name (maar zijn niet beperkt tot) auteursrechten, handelsmerken, namen, logo’s, software, databases, functionaliteit, website-ontwerpen, foto’s, illustraties, audio, video en tekst. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U wordt een beperkt recht verleend om deze Website te gebruiken, met inachtneming van de beperkingen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

 

4. Beperkingen

U mag het materiaal en de informatie op deze Website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik downloaden en/of afdrukken.

Zijn uitdrukkelijk en nadrukkelijk verboden:

  • het publiceren van enig materiaal van deze Website in welke media dan ook;
  • het beschikbaar stellen van enig materiaal van deze Website als onderdeel van enige andere website, noch door middel van een hyperlink, framing of via een andere methode;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van enig materiaal van deze Website;
  • het gebruiken van deze Website op een manier die schadelijk is, of kan zijn, voor deze Website;
  • het gebruiken van deze Website op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Website beïnvloedt;
  • deze Website te gebruiken voor illegale doeleinden, of in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving;
  • het gebruiken van deze Website op een manier die schade toebrengt of kan toebrengen aan een persoon of bedrijfsentiteit, met name door het verzenden, kopiëren of toelaten van lasterlijke, intimiderende of obscene berichten;
  • het zich bezig houden met datamining, data harvesting, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit in verband met deze Website, of tijdens het gebruik van deze Website;
  • het gebruiken van deze Website voor reclame of marketing.

 

5. Afwijzing van garanties

Deze Website wordt enkel gebruikt voor het verstrekken van algemene informatie over Landewyck Holding S.à.r.l. en haar filialen. Onze website wordt u gratis ter beschikking gesteld “zoals ze is” en zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaringen of garanties, van welke aard ook, in verband met deze Website, het gebruik ervan, of het materiaal dat erop staat. In het bijzonder geven wij geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie of verklaring waarnaar op deze Website wordt verwezen, met betrekking tot de werking van deze Website en niets op deze Website kan worden opgevat als een belofte om u iets aan te bieden, te verkopen of een contract af te sluiten, u van advies te dienen of u te raadplegen.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

U gebruikt deze Website op eigen risico. In geen geval zullen wij, noch enige van onze moeder- of dochtermaatschappijen, filialen, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, agenten en werknemers aansprakelijk zijn voor verliezen of schade of wat dan ook die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw toegang tot en/of gebruik van deze Website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad of anderszins, en wij, met inbegrip van onze moeder- of dochtermaatschappijen, filialen, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, agenten en werknemers, zullen niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, gevolg-, incidentele of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw toegang tot en/of gebruik van deze Website.

U doet hierbij afstand van alle rechtsvorderingen tegen ons, onze moedermaatschappijen of dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, agenten en werknemers die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw toegang tot en/of gebruik van deze Website en de informatie of het materiaal op deze Website.

 

7. Schadeloosstelling

U stemt er hierbij mee in Landewyck Holding S.à.r.l. in de ruimste zin te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, vorderingen, rechtszaken, verliezen, schade en onkosten (met inbegrip van redelijke advocaat- en algemene juridische kosten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw misbruik van deze Website en/of uw schending van een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

8. Privacybeleid

Ons Privacybeleid is beschikbaar hier en toegankelijk vanaf elke pagina van deze Website. Door deze Website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met ons Privacybeleid en bent u gebonden aan de bepalingen ervan, en stemt u ermee in voldoende informatie te hebben ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u meer informatie wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen zoals bepaald in Artikel 14.

 

9. Links naar externe websites

Deze Website kan links bevatten naar externe websites of diensten die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door ons. Deze links worden u enkel voor uw gemak aangeboden. Elke externe website wordt beheerst door zijn eigen voorwaarden en privacybeleid, vandaar dat wij u aanraden deze te raadplegen alvorens dergelijke Website te gebruiken.

Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, voorwaarden en condities, privacybeleid, of praktijken van externe websites of diensten. U gebruikt dergelijke externe websites of diensten op eigen risico. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij, of een van onze moedermaatschappijen of dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, agenten en werknemers niet aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enig verlies of schade veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met de toegang tot en/of het gebruik van, of het vertrouwen op, enige inhoud beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

 

10. Wijzigingen en beëindiging

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te herzien, te wijzigen of te vervangen. Wijzigingen zullen worden meegedeeld door publicatie van een nieuwe bijgewerkte versie van de Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig herleest om op de hoogte te blijven van updates en u gaat akkoord met de wijzigingen van eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden.

Wij kunnen de toegang tot deze Website ook te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, opschorten, beperken of beëindigen om welke reden dan ook, met name (maar niet beperkt tot) in het geval u deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Alle bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, zullen overleven, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) intellectuele eigendomsrechten, afwijzing van garanties, beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaring.

 

11. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden onder een toepasselijke wet, zullen alle andere bindende bepalingen onaangetast blijven en zullen deze volledig van kracht blijven. De niet-afdwingbare of ongeldige bepaling(en) wordt/worden geacht ongeschreven te zijn en zal/zullen worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling(en) die het best (in dezelfde strekking en algemene opzet) overeenkomt/komen met de vervangen bepaling(en).

 

12. Volledige Overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van alle wettelijke vermeldingen en disclaimers op deze Website, vormen de volledige overeenkomst tussen Landewyck Holding S.à.r.l. en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken met betrekking tot hetzelfde.

 

13. Toepasselijke wetten en jurisdicties

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Website en al zijn inhoud worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Groothertogdom Luxemburg. De rechtbanken van Luxemburg (stad) hebben de exclusieve bevoegdheid voor het beslechten van eventuele geschillen.

 

14. Contact met ons opnemen

Voor vragen, informatie, verzoeken, klachten of andere correspondentie in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of de inhoud van deze Website, kunt u contact met ons opnemen via de rubriek “Contact opnemen” op deze Website of door ons een e-mail te sturen op de volgende adressen: